Regulamin usługi Doroczna Konserwacja

Regulamin Usługi Konserwacji Produktu

§ 1

Definicje i zastrzeżenia

1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

  a) „Usługa Konserwacji” – Usługa Konserwacji Produktu, opisana w niniejszym regulaminie,

  b) „Kupujący” – klient, który zakupił Usługę Konserwacji,

  c) „Drobne naprawy” – naprawy, których czas nie przekracza 0,5 roboczogodziny, w tym w szczególności naprawy przetarć szwów, wymiana szwów, wymiana uszkodzonych elementów metalowych.

  d) „Produkt” – dowolny produkt z aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu.

  2. Usługa Konserwacji nie obejmuje produktów wytworzonych przez osoby trzecie, niezakupionych w Sklepie.

  3. Usługa Konserwacji obejmuje produkty wytworzone przez osoby trzecie wyłącznie w sytuacji, gdy po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem e-mail Sklep wyrazi zgodę na wykonanie Usługi Konserwacji w odniesieniu do indywidualnie określonego produktu niepochodzącego z aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

  § 2

  Przedmiot usługi

   Usługa Konserwacji polega na kompleksowej konserwacji dowolnego zakupionego produktu, obejmującej jego oczyszczenie, odświeżenie, zabezpieczenie oraz Drobne naprawy.

   § 3

   Warunki

   1. Warunkiem skorzystania z Usługi Konserwacji jest zakup w Sklepie usługi pod nazwą „Konserwacja Produktu” oraz przesłanie na adres Sklepu dowolnego Produktu, na koszt Kupującego, w terminie 14 dni od otrzymania informacji zwrotnej z prośbą o przesyłkę Produktu w celu realizacji Usługi Konserwacji.
   2. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od Usługi Konserwacji, wobec czego Sklep nie przystąpi do realizacji Usługi Konserwacji i zwróci uiszczoną kwotę. Jeżeli Kupujący, mimo niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 przesłał Produkt, Sklep wezwie Kupującego do zapłaty kosztów przesłania Produktu z powrotem do Kupującego, zaś po ich uiszczeniu, odeśle Produkt na koszt i ryzyko Kupującego, w terminie 30 dni od otrzymania środków.
   3. Sklep, w terminie 30 dni, od dnia doręczenia produktu, dokonuje jego kompleksowej konserwacji, a następnie odsyła odnowiony produkt Kupującemu na swój koszt.

   § 4

   Naprawy

   1. W przypadku, gdyby nakład pracy i materiałów koniecznych do dokonania naprawy produktu przekraczał zakres zdefiniowany w § 1 ust. 1 lit. b, Sklep skontaktuje się z Kupującym w celu zaoferowania mu indywidualnej wyceny naprawy, bądź realizacji naprawy gwarancyjnej.
   2. W razie braku akceptacji indywidualnej wyceny przez Kupującego bądź odmowy realizacji naprawy gwarancyjnej, usługa zostanie zrealizowana z pominięciem napraw przekraczających zakres zdefiniowany w § 1 ust. 1 lit. b.
   3. Decyzja czy dane uszkodzenie kwalifikuje się do zakresu zdefiniowanego w § 1 ust. 1 lit. b. należy do Sklepu. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

   § 5

   Darmowa usługa dwukrotnej Konserwacji Produktu

   1. Każdemu Kupującemu, który dokonał zakupu dowolnego produktu w Sklepie i nie odstąpił od umowy, przysługuje uprawnienie do nieodpłatnego dwukrotnego skorzystania z usługi na zasadach określonych w § 1-3 z uwzględnieniem uregulowań poniższych.
   2. Kupując dowolny produkt w Sklepie, Kupujący otrzymuje na adres mailowy oraz w formie fizycznej kod rabatowy, ważny 12 miesięcy od dnia wysyłki zamówienia przez Sklep, który po wykorzystaniu w Sklepie powoduje obniżenie ceny Usługi Konserwacji do kwoty 0 zł.
   3. W razie nieskorzystania z kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 2 w terminie, uprawnienie określone w pkt 1 wygasa.
   4. Po wykonaniu usługi zakupionej z użyciem kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 2, wraz z odświeżonym produktem, Kupujący otrzymuje na adres mailowy oraz w formie fizycznej nowy kod rabatowy, ważny 12 miesięcy od wysyłki zamówienia przez Sklep, który po wykorzystaniu w Sklepie powoduje obniżenie ceny Usługi Konserwacji do kwoty 0 zł.
   5. W razie nieskorzystania z kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 4. w terminie, uprawnienie określone w pkt 1 wygasa.

   § 6

   Postanowienia końcowe

   1. Terminy, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 liczone są według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
   2. Konserwacja nie wpływa na uprawnienia Kupującego wynikające z rękojmi lub gwarancji.
   3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakup Usługi i wysyłkę produktu niezakupionego w Sklepie. W tej sytuacji Sklep nie przystąpi do realizacji Usługi i odeśle produkt niezakupiony w sklepie na koszt i ryzyko Kupującego oraz zwróci uiszczoną kwotę, pomniejszoną o koszt odesłania przekazanego produktu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
   4. § 6 ust. 3 nie znajduje zastosowania w sytuacji określonej w § 1 ust. 3.
   5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji wobec osób trzecich, w sytuacji realizacji Usługi Konserwacji, na wyraźne życzenie Kupującego, w odniesieniu do produktu spoza aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu.
   6. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem https://www.saileath.com/strona/regulamin
   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl